PREZENTARE A DEPARTAMENTULUI DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE

 

Departamentul de Cercetări Socio-Umane din cadrul Institutului de Istorie “George Bariț” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, este – ca origine, orientare generală și stil de lucru – succesorul legitim al unor importante unități de cercetare, în care și-au desfășurat activitatea remarcabile personalități ale științei și culturii românești. Dintre acestea menționăm:

          a). Institutul de psihologie experimentală, comparată și aplicată, înființat în anul 1922 de Florian Ștefănescu-Goangă, elev al lui W. Wundt la Leipzig, între anii 1908-1911, și autor al unor prestigioase lucrări privitoare la emoții și sentimente, la acțiunea culorilor asupra afectivității. Teza lui de doctorat “Experimentelle Untersuchungen zur Gefühlsbetonung der Farben” s-a bucurat de succes, fiind publicată nu numai în Germania (1911 și 1964), ci și în Franța (1932), fosta U.R.S.S. (1940) și S.U.A. (1972).

          b). Colectivul de filosofie al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca (din anul 1949), în care și-au desfășurat activitatea doi dintre cei mai reprezentativi gânditori români: Lucian Blaga (1895-1961) și D. D. Roșca (1895-1980), primul fiind autorul unui sistem filosofic original,  structurat pe ideea de mister și care cuprinde cinci părți majore: cunoaștere, cultură, axiologie, cosmologie și antropologie, iar al doilea, autor al unei remarcabile lucrări, “Existență tragică”, comparabilă ca idee (dar nu și deschidere morală) cu “Principele” lui Machiavelli sau cu “Așa grăit-a Zaratustra” a lui Nietzche.

          c). Colectivul de psihologie al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca (din anul 1964), reprezentat prin prof. Alexandru Roșca (1907-1996), autor al unor apreciate lucrări de psihologie experimentală și de cercetări asupra creativității.

          d). Sectorul de psihologie din cadrul Institutului de Științe Pedagogice (din anul 1964), reprezentat prin prof. Nicolae Mărgineanu  (1905-1980), cu studii de specializare în Germania, Franța și S.U.A., autor a numeroase lucrări de  psihologia persoanei, psihometrie și discipline înrudite (logică, filosofie etc.).

          e). Colectivul de sociologie din cadrul Centrului de științe sociale din Cluj-Napoca (din 1969), unde și–a desfășurat activitatea G. Em. Marica (1904-1982), cu rezultate notabile și lucrări de referință în domeniul sociologiei culturii și al psihologiei sociale.

          f). Colectivul de științe juridice din cadrul Centrului de științe sociale din Cluj-Napoca, reprezentat prin prof. Aurelian Ionașcu (1903-1990), cu studii doctorale la Paris (1930) și autor a numeroase și valoroase lucrări de drept civil, drept român și legislație industrială.

          De-a lungul anilor, unitățile de cercetare menționate au suferit numeroase schimbări de structură și titulatură. În anul 1975 succesoarele lor au fost reunite sub denumirea de Centrul de științe sociale al Universității “Babeș-Bolyai”, iar din aprilie 1990 și până în ianuarie 2002 au format Institutul de Cercetări Socio-Umane, ca unitate subordonată Academiei Române. Sub actuala titulatură funcționează din februarie 2002.

          Departamentul de Cercetări Socio-Umane cuprinde în prezent următoarele compartimente: psihologie, cu un număr de 11 cercetători; sociologie, cu 6 cercetători; filosofie, cu 4 cercetători; drept și economie cu 4 cercetători și un număr de 7 angajați cu statutul de personal auxiliar cercetării. Din totalul de 32 persoane angajate, 13 sunt femei, 11 au titlul științific de doctor în specialitate, 8 îndeplinesc funcțiile de C.P.I și C.P.II, echivalente cu cele de  profesor și, respectiv, conferențiar universitar, iar un număr de 11 persoane sunt tineri sub vârsta de 35 ani.

          Activitatea în cadrul departamentului se desfășoară pe bază de programe și proiecte de cercetare aprobate de Prezidiul Academiei Române. Ocazional se realizează și obiective de cercetare contractate cu diverși beneficiari. Dintre temele abordate în ultimii 3-4 ani menționăm: dimensiuni psiho-sociale ale resurselor umane în perioada de tranziție; tradiții și realizări în filosofia și sociologia românească și universală; regimul juridic al contractelor civile și comerciale; mecanisme și stiluri de adaptare socială la tineri; direcții și concepte ale modernității în filosofie și sociologie; probleme și soluții de evaluare în lumea afacerilor perioadei de tranziție social-economică; cadre și forme identitare în traseul evolutiv al personalității juvenile; alternative paradigmatice în sociologia românească interbelică; contribuții ale sociologiei clujene; evoluția spiritului critic în gândirea românească modernă; banii și prețurile în lumea afacerilor contemporane; regimul juridic al transporturilor comerciale de mărfuri în România; transformări identitare și atitudini privind schimbarea în spațiul rural transilvănean;  construirea unei grile pentru evaluarea institutelor de cercetare ale Academiei Române; dreptul de autor: actualități și perspective ș.a.

          Ca realizări mai deosebite în ultimii doi ani menționăm: îndeplinirea obiectivelor cuprinse în 6 programe de cercetare; publicarea a 8 cărți la edituri din țară și a unui număr de aproximativ 100 de studii și articole în reviste de specialitate; susținerea a numeroase comunicări științifice, organizarea unui workshop FAO, cu participare internațională (14-22 octombrie 2001), deplasări în străinătate (Slovacia, Ungaria, Finlanda și Rusia) în cadrul Programului de schimburi interacademice al Academiei Române.

          Începând din anul 1991, Departamentul de Cercetări Socio-Umane organizează anual sesiuni de comunicări științifice, la care sunt invitați să participe specialiști din țară și străinătate, cadre didactice, psihologi, sociologi, juriști, economiști și studenți de la facultățile de profil (psihologie și științele educației, drept, sociologie etc.) Remarcăm faptul că an de an a crescut interesul pentru asemenea manifestări, doveditoare în acest sens fiind atât numărul de comunicări înscrise în programe (25 în primul an și 108 la ediția din anul 2002), cât și numărul de centre universitare reprezentate (2 la prima și 9 la recenta ediție din octombrie 2002). Ca tematică, ponderea o deține psihologia (cu 2-3 secțiuni la fiecare ediție), urmată îndeaproape de drept, științe ale educației, sociologie și filosofie.

          La inițiativa și cu contribuția directă a Consiliului științific al Departamentului de Cercetări Socio-Umane, comunicările apreciate ca valoroase din punct de vedere științific și aplicativ au fost publicate în seria de volume “Studii și cercetări din domeniul științelor socio-umane”, ultimul număr fiind cel de față.

          Departamentul întreține relații de colaborare cu unități similare din țară și străinătate, cu diverse școli, instituții socio-culturale și administrative. În ultimii doi ani un număr de 7 cercetători au participat pe cont propriu sau pe cheltuiala organizatorilor la diverse manifestări științifice internaționale.  Doi tineri cercetători au obținut burse și se află la studii doctorale în Germania și Anglia.

          Majoritatea cercetătorilor desfășoară și activități didactice în sistemul cumul sau plata cu ora la diverse institute de învățământ superior de stat sau particulare. Aproximativ o treime din angajații noștri sunt cadre didactice universitare.

Ca obiective de viitor menționăm: creșterea calității și eficienței activităților desfășurate, angajarea de persoane tinere cu aptitudini și interese reale pentru munca de cercetare, extinderea relațiilor de colaborare cu instituții similare din străinătate, încheierea de convenții și contracte de cercetare cu diverși beneficiari, consolidarea bazei materiale a cercetării, intensificarea schimburilor de informații, de idei și persoane ș.a.