Susana ANDEA

Bibliografia lucrărilor științifice ale membrilor Institutului de Istorie din Cluj. 1920-2005


Postul ocupat

cercetător științific I

Funcția

șef de sector Istorie Medievală

membru în Consiliul Științific al Institutului de Istorie "George Barițiu" din Cluj-Napoca

Domeniul de cercetare 

Istorie medievală și premodernă

Contact

E-mail eandeas@yahoo.co.uk,

Data și locul nașterii

5 februarie 1956, com. Band, jud. Mureș, România

Studii

Liceale

- Liceul "Unirea" din Tg. Mureș (1971-1975), bacalaureat 1975

Universitare

- Facultatea de Istorie-Filosofie (1975-1979), licență 1979, specialitatea Istorie.

Postuniversitare

- Curs de "Inițiere în arhivistică", 1980-1983;

- Curs de paleografie latină, 1981-1985;

- Curs de paleografie maghiară, 1981-1985.

Doctorale

1996 - susținerea doctoratului și obținerea titlului de Doctor în Istorie cu teza Transilvania, Țara Românească și Moldova. Legături politice (1656-1688), conducător prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.


Cercetări științifice externe

- 2008, Schimb interacademic româno-maghiar: stagii de cercetare la Budapesta;

- 2007, 2008, Schimb interacademic româno-maghiar: stagii de cercetare la Budapesta;

- 2002, 2008, Schimb interacademic româno-maghiar: stagii de cercetare la Budapesta.


Limbi străine cunoscute

bine: maghiară, franceză, latină;

satisfăcător: engleză.


Experiență științifică și profesională

Evoluție profesională

- arhivist, Arhivele Statului Cluj, 1978-1987;

- istoric principal (1987-1990), Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj;

- cercetător (1990-1996);

- cercetător științific principal gradul III (1996-1999);

cercetător științific principal gradul II (1999-2006);

cercetător științific gradul I (2006) și conducător de doctoranzi.

Activitate didactică

- conferențiar asociat la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca 2002-2005;

- conferențiar asociat la Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad 2002-2005;

- profesor asociat la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca 2006-2007;

- profesor asociat la Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad 2006-2007.

Teme științifice de plan

- Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania - coordonator proiect;

- Transilvania medievală între voievodat și principat (secolele XIII-VII) - coordonator program;

- Structuri instituționale ale Transilvaniei. Adunările de stări (sec. XVI-XVII) - coordonator proiect.

Domeniul de interes

- istoria Transilvaniei voievodale și princiare;

- organizare instituțională;

- legături politice dintre Țările Române.

Distincții

- Premiul Academiei Române pe anul 2003 pentru lucrarea în două părți Haiducul Pintea și lumea sa 1693-1703, Cluj-Napoca, 2003, 374p., respectiv Documente privind mișcarea lui Pintea 1693-1703, Cluj-Napoca, Editura Supergraph, 2003, 414p. (coautor cu Avram Andea);

- Premiul Universității de Vest "Vasile Goldiș" din Arad în anul 2003 pentru aceleași cărți.

Membru al redacțiilor/ colegiilor revistelor de specialitate

- membru în Colegiul de redacție al "Anuarului Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca".

- membru fondator a Asociației Arhiviștilor "David Prodan" Cluj-Napoca;

- referent de specialitate la volumul Udalosti 23. augusta 1944 v Rumunsku a Slovenské Národné Povstanie z 29 augusta 1944 (Ich vplyv na oslobodenie Rumunská Slovenska na ukonèenie druhej svetovej vojny / evenimentele de la 23 august 1944 din România și Insurecția Naținală Slovacă din 29 august 1944. Consecințele lor asupra eliberării României și Slovaciei și a sfârșitului celui de al doilea război mondial. Lucrările celei de a IX-a Reuniuni a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovace (Alba Iulia, 19-23 septembrie 2011). Alcătuit de Nicolae Edroiu, Eva Mârza, Marek Syrnę, Banská Bystrica (Slovacia).

Conducător de doctorat

- conducător de doctorat din anul 2006 pentru 8 doctoranzi, dintre care 3 doctorate confirmate, 1 în faza de elaborare a tezei, 1 în faza de Program de pregătire și 3 în sistem nou;

- participări în calitate de președinte în comisii de examene și referate - cu prezentări de observații și recomandări;

- participări în calitate membru în comisii de examene și referate ale doctoranzilor Institutului cu prezentări de observații și recomandări;

- consultații cu doctoranzii în stagiu.

Granturi

- director proiect în grantul Nr.6/2003 și grantul Nr.5/2004, ACADEMIA ROMÂNĂ, materializate în vol. Documente privind relațiile Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în secolul al XVII-lea (1658-1716).

Cărți | Ediții de documente | Ediții de lucrări științifice | Studii în reviste de specialitate după anul 2000 | Studii în volum după anul 2000| Bibliografii | Traduceri | Lucrări coordonate

I. CĂRȚI 

II. EDIȚII DE DOCUMENTE

III. EDIȚII DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

STUDII ÎN REVISTE DE SPECIALITATE - după anul 2000

V. STUDII ÎN VOLUM DUPĂ anul 2000

IX. NUMĂRUL RECENZIILOR, DĂRILOR DE SEAMĂ PUBLICATE

X. NUMĂRUL CRONICILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE: XI. NUMĂRUL ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTE DE CULTURĂ

XII. NUMĂRUL PREFEȚELOR PUBLICATE

 

PARTICIPĂRI LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

Internaționale | Interne

INTERNAȚIONALE INTERNE